Návštěvní řád státního zámku Vranov nad Dyjí

      Soustava pravidel vymezujících závazné podmínky jeho veřejného zpřístupnění

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST STÁTNÍHO ZÁMKU VRANOV NAD DYJÍ  (dále jen objektu)

Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:
a)  Části objektu veřejnosti nepřístupné (označené vnitřním informačním systémem).
b)  Části objektu volně přístupné (most a obě nádvoří), které jsou veřejnosti otevřeny v době, kdy je   
      zpřístupněn základní prohlídkový okruh.
c)  Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného a s průvodcem nebo s dozorem   
      (návštěvnické okruhy).

Návštěvnické okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

ZÁKLADNÍ NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH "REPREZENTAČNÍ INTERIÉRY"
duben a říjen  (jen soboty, neděle a svátky)   9.00–12.00 a 13.00–15.00 hodin
květen a září  (denně kromě pondělí)  9:00–12:00 a 13.00–16.00 hodin
červen až srpen (denně kromě pondělí) 9:00–12:00 a 13.00–17.00 hodin
V dubnu a říjnu o všedních dnech (kromě pondělí)  je okruh zpřístupněn pouze pro předem
objednané skupiny nad 10 osob a s předchozím souhlasem správy zámku. Délka prohlídky: cca 45 minut. Maximální počet osob v prohlídce: 25.

Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení  poslední prohlídky. Venkovní areál zámku se uzavírá o 60 minut později.

VÝBĚROVÝ NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH "SOUKROMÉ POKOJE A KAPLE"
květen (19.) až září (denně kromě pondělí) 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
Délka prohlídky: cca 45 minut. Maximální počet osob v prohlídce 25.

VÝBĚROVÝ NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH "CELÝM ZÁMKEM"

květen (19.) až září (denně kromě pondělí) 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
Délka prohlídky: cca 90 minut. Maximální počet osob v prohlídce 25.

VÝBĚROVÝ NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH "SEZONNÍ VÝSTAVA"
červenec až srpen (denně kromě pondělí) 10.00–16.00 hodin
Délka prohlídky libovolná, je omezena pouze otevírací dobou.


Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu v návštěvní dny otevírá v 8.45 hodin.
 2. Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob pro základní návštěvní okruh, 5 osoby pro návštěvní okruh „Kaple“, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený u přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem  dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.


Článek  3  – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný cenový výměr.


Článek 4  – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je  z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.
 2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.      
 3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.


Článek 5  – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1.  Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu
  monitorovány kamerovým systémem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
 4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné
  zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
 6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
 7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 8.  V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno
  a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do
       nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  b) opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné
       skupiny;
  c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních
       přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či
       výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu.
       Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady
       vstupného;
  d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem aj.
  e) vhazovat cokoli do kašny, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po
       trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat
       zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
  f) jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro
       tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu
       vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen
       pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku
       a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou
       jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;
  g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;
  h) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového
       objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je
       vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán.
 10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.
 11. Fotografování a filmování je ve zpřístupněných částech venkovního areálu zámku povoleno. V interiérech zámku je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace povoleno pouze na vybraných místech (sdělí průvodce), ovšem výhradně bez použití blesku, stativu, selfie tyčí nebo osvětlovacích a pomocných technik. 
 12. Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.
 13. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu
 14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového   objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
 15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.


Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní  památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži, tel.: 573 301 432, e-mail: ups.kromeriz.pr@npu.cz.

2.  Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. března 2016.

 

Bc. Radek Ryšavý v.r.                                                                 Ing. Jan Slezák v.r., ředitel     
kastelán                                                                     Územní památková správa v Kroměříži
Státního zámku Vranov nad Dyjí                                                Národní památkový ústav